ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ


ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು

ಅರ್ಹತೆ

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

1

Photo
ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ನೀಲಕಂಠ

ಎಮ್ಎಸ್ಸಿ.ಬಿಎಡ್.ಎಂಫಿಲ್

ಹೆಚ್ ಓ ಡಿ

2

Photo
ಹನುಮೇಶ್ ಎಸ್ ಟಿ

3

Photo
ತುಪಾಳೆ ಸಿ ಪಿ


ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ

ಮೂಲಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD.  ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ