ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ


INSTITUTION PROFILE

This Polytechnic is a Government Institution situated at Zalaki in Bijapur district and it was established in the year 2009. The Institution is located in KBJNL Campus,Zalaki. The institution is currently located in a 30*80 sq.ft building of asbestos shed which is rented from KBJNL Zalaki. This is a newly started institution and lacks in infrastructural facilities.

At present, the Polytechnic is wholly run by the Government of Karnataka and comes under the purview of Directorate of Technical Education.

This Polytechnic is offering four formal three- year Diploma courses in the following disciplines:

• Diploma in Civil Engineering
• Diploma in Computer Science & Engineering
• Diploma in Electronics & Communication Engineering
• Diploma in Mechanical Engineering

This Institution has a sanctioned intake of 252 students.


ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ

ಮೂಲಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD.  ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ