ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ


Exam Fee Structure


1. Examination fee for full Time Diploma course
For I/II/III year full exams 600-00
For one Subject 200-00
For two subjects 200-00
For three subjects 200-00

2. Post Diploma course
Full Exam 700-00
For one Subject 400-00
For two subjects 400-00
For three subjects 400-00

3. Diploma in Library Science
For First Semester/Full Exam 300-00
For Seond Semester/Full Exam 300-00
For Third Semester/Full Exam 300-00
For Fourth Semester/Full Exam 300-00
For one Subject 200-00
For two subjects 200-00
For three subjects 300-00

4. Diploma in Business Administration /Sound Recording /Film & TV
For I /II/III/IV/V/VI semesters 300-00
For one Subject 200-00
For two subjects 200-00
For three subjects 300-00

5.Diploma in Polymer Technology & Leather Technology
For First /Second semester 600-00
Third semester 300-00
Fourth semester 300-00
Fifth Semester 300-00
Sixth Semester 300-00
For one Subject 200-00
For two subjects 200-00
For three subjects 300-00

6. Diploma in (COP) and MPEC scheme
For First semester 300-00
Second semester 300-00
Third semester 300-00
Fourth semester 300-00
Fifth Semester 300-00
Sixth Semester 300-00
For one Subject 200-00
For two subjects 200-00
For three subjects 300-00

7.External Diploma course
For I/II/III Year Full exam 600-00
For one Subject 200-00
For two subjects 200-00
For three subjects 200-00

8.Two year certificate course in tailoring
For First year 200-00
For Second year 200-00
For one Subject 150-00
For two subjects 150-00
For three subjects 200-00

9.For one year certificate courses
For full exam 100-00
For one subject 50-00
For Two subject 50-00

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ

ಮೂಲಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD.  ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ