ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ


Electronics & CommunicationEngineering

The aim of Diploma Course in Electronics & Communication Engineering at Govt. Polytechnic, ZALAKI is to mould the students for professional practice, in an era of rapidly advancing interdisciplinary technology.

Electronics & Communication is highly sought after branch of engineering today by both students and parents. This age is rightly called ''Electronic Era'' as every facet of our life is facilitated & controlled by electronics in one form or the other.

This course enables to develop students in core competency areas of,

• Micro controller and its applications.
• VHDL programming.
• Power Electronics and PLC.
• Advanced Microprocessors.
• Analog and Digital Communication.
• Data Communication & Networking.
• Medical Electronics.

The department is having dedicated, efficient and well-experienced faculty. The laboratories are equipped with modern instruments and computer facilities. Miniprojects and competitions ensure sound practical knowledge for students.

The department is well furnished with latest equipments and computers and has advanced computational facilities like internet.

Logo

Prospects:

On completion of 3 - year (6 Semester) Diploma in Electronics & Communication Engineering, the student has following opportunities;

• Can continue their U.G education by taking the admission directly to 3rd semester.
• Can be employed in Government & Semi- Government sectors.
• Self employment,
• Supporting staff in various technical educational institutes.
me

 ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ

ಮೂಲಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD.  ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ