ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ

Slideshow Image Script

OUR MISSION

  1. The Polytechnic College aims to inculcate value-based technical education and mould the character of the younger generation enabling rural youth to fit into a wider world of opportunities and pursue socially productive careers and meet the challenging needs of the industry, society and the country.

        

OUR VISION

To impart quality technical education and competency based training by providing a conducive learning atmosphere to fulfil the need of the students from all the sections of the society especially from the rural areas.

Goals

• To impart technical education in the rural poor students and build confidence in them to face the challenging needs of the industry and society.
• Bridge the skill gap between the current industrial requirements and the rural youth.
• Create a diverse, fully-engaged, learner-centric campus environment.
• Improve staff support through expanding professional development opportunities
• Create an ambience for bonding through equity, trust and mutual respect.
• Strengthening and providing support in sustaining a healthy society by improving the quality of life through application of technology.
• To get accreditation within 2 years.ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ

ಮೂಲಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD.  ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ