ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ


STUDENT ADMISSION

Sl. No.

Title of programs

Level (Diploma)

Duration (Years)

Year of Starting

Total Student Strength

At Present

(All Semesters)

01

Civil Engineering

Diploma

03

2009

81

02

Mechanical Engineering

Diploma

03

2009

130

03

Computer Science & Engineering

Diploma

03

2009

13

04

Electronics & Communication Engg.

Diploma

03

2009

48ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ

ಮೂಲಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD.  ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ